БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация от EFSA относно стартирала покана за подновяване на състава на научните панели на EFSA и научният й комитет

Информация от EFSA  относно стартирала покана за подновяване на състава на научните панели на EFSA и научният й комитет.

EFSA търси научни експерти с придобита университетска степен и най-малко 7 (седем) години професионален опит в една от следните области: генетика, екология, науки в областта на растителното здраве, ветеринарна медицина, зоология, токсикология, хранене, обществена медицина, биология, химия, математика/статистика/биостатистика, хранителни/фуражни технологии, фармакология, оценка на излагането, епидемиология и регулаторни науки.

Поканата се отнася за всички 10 панела на EFSA – здравеопазване и хуманно отношение към животните (1), хранителни добавки и хранителни вещества влагани в храните (2), биологични опасности (3), материали в контакт с храните, ензими, овкусители и помощни вещества (4), замърсители по хранителната верига (5), добавки, продукти и вещества, влагани във фуражите (6), генетично модифицирани организми (7), диетични продукти, хранене и алергени (8), растително здраве (9), продукти за растителна защита и техните остатъци (10).

Всеки панел на EFSA се състои от между 10 и 25 научни експерти. Председателите на научните панели, заедно с още допълнителни 6 външни експерти формират научния комитет на EFSA. Мандатът на избраните експерти за подновяване на състава на научните панели е 3 години.

Научните панели и научни комитет са в основата на мисията на EFSA за изготвяне на висококачествени независими научни оценки, които са в полза на институциите за управление на рисковете в Европа. Ръководени от мотото „Надеждна наука за безопасна храна“, експертите на EFSA работят в интерес на европейските потребители, и за опазване здравето на животните и околната среда.

Допълнителна информация относно покана на EFSA, подробно описание на дейността на панелите, критериите за избор на експертите и други полезни информационни материали  могат да бъдат открити на специално посветената на тази инициатива електронна страница -http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts . Кандидатстването е по електронен път на посочената електронна страница.

Крайният срок за кандидатстване е до 08 септември 2017г. Екипът на Българския контактен център на  EFSA Ви приканва да кандидатствате, както и да разпространите тази покана сред Ваши заинтересовани колеги.


Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg