БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Юбилейна конференция “10 години Европейски орган по безопасност на храните, 1 година Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска”
Юбилейна конференция по повод десетгодишнината от създаването на  Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и 1 година от създаването на Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска бе проведена на 22.05.2012г.в Гранд Хотел София.


На събитието присъстваха тримата заместник-изпълнителни директори на Българската агенция по безопасност на храните - Венцеслава Тасева, Тенчо Тенев и Антон Величков, представител на Европейския орган по безопасност на храните – Карола Зондерман и представител на гръцкия фокален център към EFSA -д-р Ейрини Цигарида.

По време на конференцията Карола Зондерман от Европейския орган по безопасност на храните представи целите и функциите на EFSA, като направи и исторически преглед на развитието й.

Европейският орган по безопасност на храните е създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002/EC за общите принципи на законодателството в областта на храните и извършва анализ на рисковете и опасностите по цялата хранителна верига. Той има за цел да събира и анализира данни, позволяващи характеризиране на рисковете с пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните и фуражите, да предоставя научни съвети и техническа помощ по въпроси, свързани с храненето на човека, здравето на животните и растенията и др. Изготвените от EFSA, над 2 500 научни становища и доклади служат за основа при разработването и предприемането на законодателни мерки на Европейската общност и вземането на ефективни решения. EFSA разполага и с една от най-стабилните системи за осигуряване на безпристрастност в научния съвет и независимост при изготвянето на научни становища.

През последните 10 години ЕFSA има принос за успешното понижаване на случаите на Salmonella при хората в ЕС; извършена е оценка на база научни доказателства на 3000 здравни претенции, оцветители и добавки, с цел защита на консуматорите от заблуждаващо етикетиране и рекламиране на храните; осъществен е анализ на наличните данни за зоонози, антимикробна резистентност и остатъци от пестициди.

Центърът за оценка на риска бе представен от неговия директор – доц. д-р   Бойко Ликов, създаден през 2011г. като българския еквивалент на EFSA. Центърът е самостоятелно юридическо лице в структурата на Българска агенция по безопасност на храните. Той организира и координира извършването на независима научна оценка на риска по отношение безопасността на храните и фуражите, здравеопазването и хуманното отношение към животните, здравето на растенията и продуктите за растителна защита. Той е активен национален партньор на EFSA и работи в сътрудничество с компетентните органи в страната и другите държави членки. През миналата година центъра бе посетен от изпълнителния директор на EFSA - г-жа Катрин Ланел, която бе на посещение в страната ни по покана на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. В структурата на ЦOР е и Българският Фокален Център на EFSA, за дейността на който в началото на 2012г. бе подписано Споразумение между EFSA и Центъра за оценка на риска. Изготвен е списък на Центъра, в който са включени  научни организации, осъществяващи научна и техническа дейност, свързана със сферите на контрол на Българската агенция по безопасност на храните и областите на компетентност на Центъра за оценка на риска. При възникване или наличие на потенциална опасност, свързана с безопасността на храните в национален или регионален мащаб, Центърът обединява групи от водещи учени, изследователи и експерти в съответната област от страната и търси информация от водещи международни научни организации (EFSA, FAO, OIE, WHO, ECDC). Изготвянето на научната оценка се основава на принципите за прозрачност, обективност и безпристрастност.

По искане на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска е изготвил  научни становища по актуални въпроси, свързани с безопасността на храните (за или против извършването на спешна ваксинация срещу шап; необходимостта от засилване на структурата за епизоотичен надзор по границата с Турция; риска от проникването на африканска чума по свинете; инфлуенца по птиците; син език по преживните животни; растителния вредител Drozophila suzukii; наличието на радиоктивен Cs137 в изсушени гъби). Изготвени са повече от 70 научни информации по проблеми, свързани с различни опасности по хранителната верига (епидемията причинена от E. coli O104:H4, синдрома на празния кошер при пчелите, антимикробната резистентност, нанотeхнологиите, енергийните напитки, микотоксините, бисфенол А, меламин, акриламид, неоникотиноиди,  резистентност към пестициди, новия вирус Шмаленберг, доматения молец и др.). Тези становища и информации са публикувани на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.

На конференцията бе изнесена и презентация за функциите и дейността на фокалния център на Гърция от д-р Ейрини Цигарида.


Снимки:

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt