Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига/ Risk assessement center оn food chain
Дата / Date: 25 октомври 2019 г. / 25 October 2019
Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia
Направление / Section 1: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на човека“ / „Climate changes and their impact on the human health“
Направление / Section 2: „Промените в климата и тяхното въздействие върху здравето на животните“ / „Climate changes and their impact on the animal health“
Направление / Section 3: „Промените в климата и тяхното въздействие върху безопасността на храните“ / „Climate changes and their impact on the food safety “

Регистрация / Registration

Ще участвам в следното направление / I will participate in the following sections:

Ще участвам (моля отбележете) / I will participate with: (please select):

Пълното съдържание на представените доклади и постери ще бъде публикувано в електронен сборник „Научни доклади от 12 научна конференция“, издание на Българския Контактен Център на EFSA, на електронната страница на Български контактен център и в платформата на EFSA за обмен на научна информация Knowledge Junction, в случай, че са спазени изискванията, посочени в раздел „Допълнителни изисквания“ (Requirements_to_the_layout.pdf)

The full text of the reports presented as a presentation/poster will be published in an electronic book "Scientific Reports of the 12th Scientific Conference", issue of the Bulgarian Contact Center of EFSA and uploaded on the Bulgarian Focal point website and on EFSA scientific platform Knowledge Junction in case the requirements specified in the section "Additional requirements" are met. (Requirements_to_the_layout.pdf)

Пълното съдържание на научния материал следва да бъде изпратено в рамките на две седмици след датата на провеждане на конференцията на следния електронен адрес: EFSAFocalpoint@mzh.government.bg

The full text of the scientific material should be sent within two weeks after the date of the conference at the following e-mail address: EFSAFocalpoint@mzh.government.bg

Допълнителна информация / Additional information

Наименование на доклада/постера на български и английски език без съкращения: / Title of the presentation/poster: Please do not use abbreviation.

Име и фамилия на автора/авторите на български и английски език (без съкращения) / Author/s name and family name. Please do not use abbreviation:

Наименование на организацията(без съкращения) / Organization name (no abbreviations, 200 symbols max.):

Ключови думи на български и английски език (до 5) / Key words (up to 5):

Резюме на български и английски език (доклад: до 200 думи) / Resume (presentation: 200 words):

Резюме на български и английски език (постер: 200 думи) / Resume (poster: 200 words):

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ:

Съгласен съм с правилата за защита на личните данни / I agree with personal data protetion policy