БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

НА ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers

Български Контактен Център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига /Bulgarian Focal Point of EFSA, Risk Assessment Center on Food Chain

Национален център по обществено здраве и анализи - Национална Референтна Лаборатория за генно модифицирани организми / National Center of Public Health and Analyses -National Reference Laboratory for GMO

Събитие/EVENT TITLE: 10-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 години наука за храните в услуга на употребилите“ / 10th Scientific Conference “10 years of food science in service of consumers”

Дата / Date: 31.10.2017 г. – 02.11.2017 г. / 31/10/2017 – 02/11/2017

Място / Place: Гранд хотел София, гр. София / Grand Hotel Sofia, Sofia

Направление / Section 1: „Безопасност по хранителната верига“ / Safety of the Food Chain

Направление / Section 2: „Епидемиология и здравеопазване на животни и растения“ / Epidemiology, Animal and Plant Health

Направление / Section 3: „Безопасност на продуктите на модерните биотехнологии”/ „Safety of modern biotechnology products“

Регистрация / Registration

Ще участвам в следното направление / I will participate in the following sections:

Ще участвам (моля отбележете) / I will participate with: (please select):

Ще присъствам на / I will attend:

*Резюметата на докладите и постерите, както и пълните доклади следва да бъдат изпратени и на следния електронен адрес: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg в срок до 15 септември 2017 г..

Please send your presentation or poster until 15th of September to the following e-mail as well: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Допълнителна информация / Additional information

Наименование на доклада/постера на български и английски език без съкращения: / Title of the plenary presentation/poster: Please do not use abbreviation.

Име и фамилия на автора/авторите на български и английски език (без съкращения) / Author/s name and family name. Please do not use abbreviation:

Наименование на организацията(без съкращения) / Organization name (no abbreviations, 200 symbols max.):

Ключови думи на български и английски език (4-6) / Key words (4-6):

Резюме на български и английски език (доклад: до 800-1000 символа) / Resume (plenary presentation: 800-1000 symbols max.):

Резюме на български и английски език (постер: до 200-300 символа) / Resume (poster: 200-300 symbols max.):

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ:

Резюметата на всички доклади, включително докладите, които няма да бъдат включени в програмата на конференцията, и постерите ще бъдат публикувани в сборник „Научни доклади по безопасност на храните“, издание на Българския Контактен Център на EFSA.
Пълното съдържание на докладите ще бъде публикувано на електронната страница на Българския Контактен Център на EFSA, в случай че са спазени изискванията, посочени в раздел „Допълнителна изисквания“.
При невъзможност за участие на регистрирани вече участници, моля същите незабавно да уведомят писмено екипа на Българския Контактен Център на EFSA на следния електронен адрес: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Resumes of all reports (presentations) and posters will be included in proceedings book entitled “Scientific Reports on food safety”, issued by the Bulgarian Focal Point of EFSA
The full version of the reports will be published/uploaded on the Bulgarian Focal Point website in case all requirements pointed in the “Additional Requirements” section are fulfilled.
In case of unavailability of already registered participants to attend the event please inform immediately the Bulgarian Focal Point team in written on the following e-mail: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg